Thẻ: tu phu thanh chau

Tứ Phủ Chầu Bà

Tứ phủ Chầu bà là hầu cận của Tứ phủ Thánh mẫu. Tứ phủ chầu bà gồm mười hai vị cai quản khắp trên rừng dưới nước, khắp bốn phương tám hướng trên đất Việt Nam ta. Trong Tứ Phủ thì Tứ Phủ Thánh Chầu đứng sau Ngũ Vị Tôn Ông và đứng trên Tứ …